Jak sprawdzić ukraińskiego kontrahenta (FORBES)

Transakcje międzynarodowe wiążą się z dużym ryzykiem. Odmienny system prawny, nieznajomość przepisów, inna kultura handlowa, inne zasady rozliczeń to tylko niektóre utrudnienia towarzyszące współpracy z zagranicznymi podmiotami. Jak zatem uniknąć kłopotliwych sytuacji, związanych z nierzetelnym kontrahentem? Najlepiej zapobiegać – czyli sprawdzić jeszcze przed podpisaniem kontraktu.

Można to zrobić na podstawie dokumentów, uzyskanych z różnych źródeł – organów administracji państwowej, wyspecjalizowanych firm, zajmujących się wywiadownią gospodarczą lub spróbować samodzielnie pozyskać niezbędne dane.

W przypadku weryfikacji na własną rękę warto poprosić potencjonalnego kontrahenta o przedstawienie nam następujących informacji: poświadczone przez Dyrektora Generalnego kopie dokumentów – Statutu, zaświadczenia o rejestracji państwowej i rejestracji w organach administracji podatkowej Ukrainy (w tym, zaświadczenia o rejestracji płatnika VAT), zaświadczenia urzędu statystycznego z wykazem rodzajów działalności kontrahenta.

Możemy także poprosić kontrahenta albo uzyskać samodzielnie wypis z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Osób Fizycznych – Przedsiębiorców, w którym będą zawarte informacje, dotyczące aktualnego statusu prawnego przedsiębiorstwa (czy nie znajduje się w trakcie likwidacji) oraz wykaz osób, upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa. Podstawowe dane kontrahenta, takie jak kod identyfikacyjny, nazwa, adres prawny, osoba, upoważniona do reprezentacji, miejsce i czas rejestracji firmy oraz aktualny status prawny, są ogólnodostępne na stronie internetowej państwowego przedsiębiorstwa Centrum Informacyjno-Resursowe www.irc.gov.ua. Jeżeli zajdzie taka potrzeba na tejże stronie możemy sprawdzić czy kontrahent posiada ważną licencję na prowadzenie pewnych rodzajów działalności gospodarczej oraz organ, który licencje wydał.

Oprócz wymienionych dokumentów, możemy także dodatkowo zweryfikować pełnomocnictwa osób, podpisujących umowę, na podstawie takich dokumentów jak ostatnie sprawozdanie podatkowe, kopie paszportów lub wzory podpisów.

Brak zobowiązań wobec budżetu sprawdzimy uzyskując od kontrahenta zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i innymi płatnościami, wydane przez inspekcję podatkową. Samodzielnie możemy otrzymać wypis z Jednolitego rejestru zastaw mienia ruchomego, poświadczający, że aktywa kontrahenta nie są objęte zastawem.

Zaleca się przygotowanie wydruków ze strony internetowej Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy, zawierających informacje o tym, czy kontrahent nie znalazł się na liście zadłużonych podmiotów działalności gospodarczej, czy kontrahent jest wpisany na listę podatników VAT (oraz czy takie zaświadczenie nie znajduje się w wykazie anulowanych), czy adres prawny kontrahenta nie znajduje się w wykazie miejsc t. zw. rejestracji masowej.

Także samodzielnie możemy zwrócić się do organów administracji podatkowej o potwierdzenie, czy, według wykazów wewnętrznych Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy, nasz kontrahent nie znajduje się na „czarnej liście” firm fikcyjnych lub podejrzanych. Nawet jeżeli organ podatkowy odmówi udzielenia takiej informacji, to sam fakt złożenia takiego zapytania może być potwierdzeniem rzetelności naszej firmy w pozyskiwaniu informacji o uczciwości kontrahenta, co posłuży mocnym argumentem w procesie rozstrzygania ewentualnych sporów w przyszłości.

Jeżeli nasz kontrahent nie ma przed nami i budżetem państwa nic do ukrycia, to bez problemów uzyskamy także kopię sprawozdań o spłacie VAT i podatku dochodowego za ostatni okres, z pieczątką organu administracji podatkowej, poświadczającą otrzymanie takich sprawozdań.

Po przeprowadzeniu swoistego audytu, możemy być pewni, że zawieramy porozumienie ze sprawdzonym kontrahentem oraz zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by przyszła współpraca zaowocowała zyskami, a nie przykrymi niespodziankami.

---

Na podstawie ustawy Ukrainy z dnia 15.05.2003 r. o rejestracji państwowej osób prawnych i osób fizycznych-przedsiębiorców; ustawy Ukrainy z dnia 13.01.2011 r. o dostępie do informacji publicznej.

http://www.forbes.pl/jak-sprawdzic-ukrainskiego-kontrahenta,artykuly,172250,1,1.html 

Reformy gospodarcze na Ukrainie to szansa dla polskich firm (NEWSERIA)

Rząd Ukrainy zakłada w tym roku 3-proc. spadek PKB. Mimo że kondycja gospodarcza kraju jest fatalna, to przyjęte przez władze reformy mają wyciągnąć Ukrainę z kryzysu. Nowe otwarcie w gospodarce będzie szansą również dla polskich firm i inwestorów. Największe nadzieje daje przemysł chemiczny, przetwórstwo i usługi. Dla Ukrainy reformy oznaczają nie tylko napływ zagranicznych inwestycji, lecz także kapitału w postaci pomocy międzynarodowej.

– Reformy przeprowadzone na Ukrainie pozwolą polskim przedsiębiorcom, którzy już są tam obecni, na  ponowne odkrycie dla siebie rynku ukraińskiego – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes dr Maksym Ferenc, partner w firmie konsultingowej Ferenc & Kuczyński. – Wejście w życie pakietu antykryzysowego i też pewna liberalizacja ukraińskiej gospodarki sprawią, że otwarty rynek ukraiński może być pewnym eldorado nie tylko dla polskich, lecz także dla unijnych przedsiębiorstw, które teraz decydują się na inwestycje w tym kraju – dodaje.

Pakiet antykryzysowy, zaproponowany przez rząd i przyjęty przez parlament, ma na celu zreformowanie całkowicie zdewastowanej gospodarki ukraińskiej. Reformy na Ukrainie dotyczyć będą m.in.: reformy sektorów energetycznego i finansowego, uwolnienia kursu hrywny, a także urealnienia cen gazu, które są obecnie subsydiowane przez państwo. Deficyt budżetu państwa ma zostać zmniejszony z 71,5 do 68,5 mld hrywien. Zamrożone zostaną podwyżki podstawowej płacy i minimum socjalnego, a dodatkowe dochody mają pochodzić z podatku ekologicznego oraz sprzedaży niektórych nieruchomości i pojazdów należących do państwa.

– Przede wszystkim te reformy będą dotyczyły sytuacji wewnętrznej na Ukrainie. Urealnione ceny gazu dla odbiorców ukraińskich będą w niewielkim stopniu wpływały na polskie firmy usługowe na Ukrainie, ale w znacznie większym na przedsiębiorstwa przemysłowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, które tam funkcjonują – podkreśla Ferenc. – Aczkolwiek ulgi podatkowe, które stopniowo są wprowadzane już od 2010 roku – tak naprawdę dla przedsiębiorców na Ukrainie – i obniżone od 1 stycznia 2015 roku stawki podatku CIT oraz VAT też czynią rynek ukraiński bardzo atrakcyjnym dla polskiego biznesu.

Zdaniem dra Ferenca najbardziej perspektywiczne dla zachodnich inwestorów na Ukrainie mogą okazać się: przetwórstwo, usługi oraz przemysł, zwłaszcza chemiczny. Jednak inwestowanie w warunkach niepewności politycznej i gospodarczej, choć może okazać się wielką szansą na przyszłość, niesie ze sobą wysokie ryzyko.

– Mimo wszystko trudno teraz mówić o sytuacji inwestycyjnej na Ukrainie. Obecnie gospodarka tego kraju balansuje na granicy między niewypłacalnością a stabilnością – twierdzi partner w firmie Ferenc & Kuczyński.

Reformy na Ukrainie są warunkiem otrzymania pomocy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Gdyby pakiet reform nie został przyjęty przez parlament, gospodarka ukraińska skurczyłaby się w tym roku o 10 proc. i stałaby się niewypłacalna. W zmienionej ustawie budżetowej rząd założył, że spadek PKB wyniesie 3 proc.

MFW zapowiedział 13 mld dolarów w tym roku. Pierwsza część z tej kwoty może wpłynąć jeszcze w tym miesiącu. Możliwe są także dalsze pożyczki w kolejnych latach.

http://www.biznes.newseria.pl/news/reformy_gospodarcze_na,p235405588

Zabójcy w mundurach mogą pozostać bezkarni (RZECZPOSPOSPOLITA)

Na razie prezydent jest nietykalny – mówi Maksym Ferenc, ukraiński prawnik z kancelarii Ferenc & Kuczyński.

Rz: Kto strzelał do demonstrantów na Euromajdanie?

Dr Maksym Ferenc: Nie wiadomo. Z formalnego punktu widzenia nie wiadomo nawet, czy wynikająca z ukraińskich przepisów „operacja antyterrorystyczna", która uzasadniała wydanie milicji ostrej amunicji, została ogłoszona zgodnie z prawem, ani kto jest odpowiedzialny za tę decyzję. Wprowadzenie stanu wyjątkowego na Ukrainie przewiduje ustawa o walce z terrorem przyjęta po atakach na Nowy Jork we wrześniu 2001 r. Paradoksalnie te przepisy zostały wykorzystane przez władzę po raz pierwszy dopiero 19 lutego 2014 r., do rozprawy z demonstrantami na Euromajdanie. Za atak terrorystyczny władze uznały zajmowanie przez protestujących budynków państwowych i uniemożliwienie w ten sposób sprawowania władzy. Ustawa przewiduje jednak dość skomplikowany i niejasny tryb powoływania rady, która zajmuje się koordynacją takiej operacji. Na jej czele staje szef wydziału antyterrorystycznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Ale w myśl ustawy nikt nie może poznać jego nazwiska. Poza nim w jej skład wchodzą: szef SBU, minister spraw wewnętrznych, szef straży granicznej, skarbówki i prokuratury. Ma więc ona bardzo szerokie uprawnienia. Powołanie takiego sztabu zdejmuje też z prezydenta odpowiedzialność za konsekwencje działań „antyterrorystycznych". Prezydent jest o nich jedynie informowany.

Czy taki sztab został powołany?

Nie wiadomo. Ta informacja nigdy oficjalnie nie dotarła do opinii publicznej. Dwa dni temu na stronie internetowej SBU i MSW pojawiło się pismo, z którego wynikało, że ogłaszają one rozpoczęcie operacji antyterrorystycznej. Parę godzin później, w czasie wywiadu, szef SBU wycofał się z tej informacji i stwierdził, że władze jedynie rozważają wprowadzenie stanu wyjątkowego przewidzianego w ustawie. Nie wiadomo więc, na jakiej podstawie służby strzelały do ludzi.

Ale broń i ostra amunicja zostały wydane milicjantom.

Nastąpiło to dopiero w czwartek, ale ludzie ginęli na Euromajdanie wcześniej, nie tylko od plastikowych, ale i ołowianych kul. Nie mogę tego oceniać, bo nie złapałem nikogo za rękę, ale świadkowie relacjonowali, że milicja owijała granaty hukowe w opakowania napełnione gwoździami czy kamieniami, aby ranić, a nawet zabić demonstrantów. Choć wspomniana ustawa pozwala na użycie broni, gdy inne środki zawiodły, to instrukcje dotyczące wykorzystania broni mówią jasno, że nie może to doprowadzić do niczyjej śmierci, a ma jedynie unieszkodliwić osobę uznaną za terrorystę.

Jak to zatem możliwe, że funkcjonariusze służb specjalnych strzelali cywilom w głowy z plastikowych i ołowianych kul oraz rzucali w nich granatami uzbrojonymi w gwoździe?

To kwestia moralności i stanu psychicznego tych osób. Z formalnego punktu widzenia nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Można jedynie stwierdzić, że demonstranci zostali zamordowani z zimną krwią. Mówi się nawet, że można to uznać za zbrodnię wojenną.

Wtedy odpowiedzialność sprawców nie ulega przedawnieniu.

Sęk w tym, że osoby, które chciałyby postawić odpowiedzialnych za śmierć demonstrantów przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, zapominają, że Ukraina nie ratyfikowała Statutu Rzymskiego. Nie ma więc do tego podstaw prawnych.

Jaka jest możliwość, aby odpowiedzialni za krew rozlaną w Kijowie zostali postawieni przed sądem?

Jest to możliwe jedynie w toku śledztwa wszczętego przez prokuraturę. Można by wtedy ustalić, skąd wyszła decyzja o otwarciu ognia do demonstrantów. Wskazanie bezpośrednich sprawców może być jednak trudne, gdyż ustawa przewiduje, że takie operacje mogą być niejawne. To dzięki temu snajperzy strzelający do demonstrantów mieli zamaskowane twarze i nie mieli żadnych oznaczeń, które pozwoliłyby  ich zidentyfikować.  Poza tym takie śledztwo będzie możliwe dopiero po zmianie prokuratora generalnego Ukrainy. Został on powołany przez prezydenta Janukowycza i jeszcze w czwartek, gdy w Kijowie zginęło kilkadziesiąt osób, określał demonstrantów jako terrorystów.

Kiedy można pociągnąć prezydenta do odpowiedzialności?

Praktycznie nie można. Można go odwołać z funkcji, gdy nie jest on w stanie – ze względu na stan zdrowia – zajmować dalej swojego stanowiska. Choć ukraińska konstytucja przewiduje procedurę impeachmentu w razie uznania, że prezydent dopuścił się przestępstwa czy zdrady stanu, potrzebna jest do tego uchwała parlamentu, poparta przez co najmniej 300 posłów. W tym momencie jest to niemożliwe. Na razie prezydent jest nietykalny.

Jak pan ocenia szanse na zmiany?

Ostatnie zapowiedzi o powrocie do konstytucji z 2004 i odejściu prezydenta dają nadzieję. Nie sądzę jednak, aby po tym, co się stało w Kijowie, demonstranci zgodzili się na to, aby Janukowycz sprawował urząd do końca roku. A tak wynika z porozumienia, jakie zostało zawarte z ministrami spraw zagranicznych Polski i Niemiec.

Jak przeciwnicy władzy oceniają zaangażowanie Unii w konflikt na Ukrainie?

Są rozżaleni, że pomoc i sankcje ze strony Unii przyszły tak późno. Poza tym czemu mają one służyć, gdy w Kijowie polała się krew. W takiej sytuacji dla ludzi, którzy stoją na barykadzie, wyrażanie zaniepokojenia przez przedstawicieli UE jest wręcz śmieszne.

—rozmawiał Mateusz Rzemek 

http://www.rp.pl/artykul/1089032-Zabojcy-w-mundurach-moga-pozostac-bezkarni.html?p=2  

Ulgowe opodatkowanie polskich przedsiębiorców na Ukrainie (FORBES)

Reguły gry dla przedsiębiorców stosujących uproszczony tryb opodatkowania na Ukrainie są w trakcie modyfikowania już od 12 lat – nic więc dziwnego, że nie odpowiadają realiom gospodarczym. Dlatego w celu stymulowania rozwoju przedsiębiorczości zdecydowano się na wprowadzenie zmian dających nadzieję na biznesowe przeżycie w trudnych czasach.

Zasady opodatkowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na Ukrainie są uregulowane przez Kodeks podatkowy Ukrainy obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku. Od razu warto zaznaczyć, iż zarówno przedstawicielstwa polskich firm prowadzące działalność komercyjną na Ukrainie, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założone przez Polaków, zgodnie z prawem są rezydentami podatkowymi oraz podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach jak ich ukraińskie odpowiedniki.
 
Od 1 stycznia 2014 roku stawka podatku CIT na Ukrainie odprowadzana na podstawach ogólnych wynosi 18 proc. Istnieje jednak możliwość zastosowania zerowej stawki podatku CIT w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 1 stycznia 2016 roku w przypadku podatników, u których dochód w okresie podatkowym (rok) nie przekracza 3 000 000 UAH i u których średnie wynagrodzenie pracowników przekracza dwukrotnie wysokości pensji minimalnej (wysokość pensji minimalnej jest ustalana przez ustawę o budżecie i jest obliczana zgodnie z wysokością pensji minimalnej, wyznaczoną na 1 stycznia 2014 roku). Na dzień dzisiejszy wysokość pensji minimalnej na Ukrainie wynosi 1218 UAH (1 UAH ~ 0,29 PLN). 
 
Zgodnie z ukraińskim Kodeksem Podatkowym przedsiębiorcy należący do jednej z czterech grup będą mogli skorzystać z uproszczonego trybu opodatkowania:
 
- osoby fizyczne o rocznym poziomie dochodów poniżej 150 tys. UAH, niezatrudniające własnych pracowników i których działalność polega wyłącznie na prowadzeniu handlu na rynkach zorganizowanych oraz świadczeniu usług komunalnych;
- osoby fizyczne o rocznym poziomie dochodów nieprzekraczającym 1 mln UAH i zatrudniające do 10 pracowników;- osoby fizyczne, których roczne dochody nie przekraczają 3 mln UAH, a liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 20 osób;
- osoby fizyczne lub osoby prawne o poziomie dochodów nieprzekraczających 5 mln UAH i zatrudniające do 50 osób.
 
Zwiększono górny limit dochodu umożliwiający skorzystanie z uproszczonej formy opodatkowania (dla osób fizycznych – z 500 tys. do 3 mln UAH, dla osób prawnych – z 1 mln do 5 mln UAH). Wprowadzono stawkę procentową podatku dla płatników uproszczonego systemu podatkowego: 3 proc. od dochodu dla osób fizycznych z dochodem do 3 mln UAH, pod warunkiem odprowadzania podatku VAT, 5 proc. od dochodu – bez odprowadzania VAT (dotychczas takiej regulacji nie było). Zniesiono ograniczenia dla osób fizycznych – płatników uproszczonego systemu podatkowego, dotyczące włączania do kosztów wydatków ponoszonych na zakup towarów (prac, usług).
 
Zgodnie z regulacjami ukraińskiego prawa podstawowa stawka podatku VAT od 1 stycznia 2014 roku wynosi 20 proc., z tym że planowane na 2014 rok obniżenie stawki VAT do 17 proc. przełożono na rok 2015.Oprócz podstawowej stawki podatku VAT obowiązuje stawka w wysokości 0 proc., która ma zastosowanie w przypadku eksportu towarów (usług).Osoby fizyczne korzystające z uproszczonego systemu podatkowego także otrzymały prawo do uzyskania statusu płatnika VAT. Została zniesiona 50-procentowa nadpłata do stawki podatku ryczałtowego za każdego pracownika najemnego (dotychczas stawka podatku była zwiększana o 50 proc. za każdego takiego pracownika). Wprowadzono również możliwość prowadzenia przez pierwsze trzy kategorie płatników uproszczonego systemu podatkowego, tj. jedynie księgi dochodów i wydatków (brak konieczności posiadania kasy fiskalnej).
 
Podstawa prawna: Ustawa Ukrainy o wniesieniu zmian do Kodeksu Podatkowego Ukrainy oraz innych aktów prawnych Ukrainy, dotyczących uproszczonego systemu opodatkowania, ewidencji i sprawozdawczości.
 

Dr Maksym Ferenc na TVN CNBC

Kolejki na przejściach granicznych z Ukrainą nie mogą trwać dłużej niż 4 godziny - tak przynajmniej zakładają nowe przepisy, które weszły w życie z dniem 1. czerwca 2012 roku. Co nowe prawo w praktyce oznacza dla polskich przedsiębiorców, w programie „Blajer mówi biznes” na TVN CNBC tłumaczy dr Maksym Ferenc, partner Ferenc&Kuczyński™.

 

    

http://www.tvncnbc.pl/zmiany-na-ukrainie,256098.html 

 

 

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Wtorki z eksportem w Toruniu

11-10-2019

Wtorki z eksportem w Toruniu

15 października 2019 r. w Toruniu dr Maksym Ferents poprowadził spotkanie informacyjne: Eksport na Ukrainę...

Rewolucja w regulacjach walutowych na Uk…

06-02-2019

Rewolucja w regulacjach walutowych na Ukrainie

Zasady polityki pieniężnej i kredytowej na 2019 rok zostały przyjęte w postanowieniu Banku Narodowego Ukrainy...

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Gr…

26-10-2018

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

25 października 2018 r. w Warszawie dr Maksym Ferents oraz Sergiusz Kuczyński - Partnerzy  Ferenc...

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – ni…

30-04-2018

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – nierezydentów na terytorium Polski

W związku z opodatkowaniem zarobków osiąganych przez osoby fizyczne – nierezydentów na terytorium Polski powstaje...

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Foru…

15-03-2018

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Forum Europa – Ukraina

Dr Maksym Ferents uczestniczył w obradach plenarnych XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie. Biznes, gospodarka, integracja...

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie…

04-07-2017

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie

27 września 2017 roku na Ukrainie wchodzi w życie ustawa upraszczająca inwestowanie w tym kraju. Ustawa...

Co po Brexicie?

30-03-2017

Co po Brexicie?

Obawy, które trapią nie tylko Polaków ale także innych obywateli unijnych, po własnie ogłoszonym początku...

Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych…

28-03-2017

 Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych na Ukrainie

W świetle procesów gospodarczych zachodzących aktualnie na Ukrainie oraz deklaracji władz na temat uporządkowania „reguł...

Biznes w Chinach

24-03-2017

Biznes w Chinach

Prawo spółek, ze względu na specyfikę polityczną, gospodarczą oraz kulturową Chin, a także odmienny system...